Privacy policy

Ons bedrijfsadres is:
Kleurkeuze
Nicolaas Maesstraat 83 HS
1071PS Amsterdam

Ons postadres is:
Nicolaas Maesstraat 83 HS
1071PS Amsterdam

Ons e-mailadres is:
[email protected]

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is:
34197743

Ons B.T.W.-nummer is:
NL002081307B77

Privacy beleid van:
Kleurkeuze

Over ons privacy beleid

Kleurkeuze geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kleurkeuze. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan ons privacy beleid te accepteren. Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen welke gegevens we van jou verwerken, op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Kleurkeuze verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of relatiegeschenk
 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor onze mailinglijst, niet met gegevens die via bestellingen bij ons zijn binnengekomen.
 • Wanneer jij bij ons het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien. Jouw IP-adres wordt gecontroleerd om te zien of je geen spambot bent.
 • Kleurkeuze verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b AVG.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

TransIP

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ActiveCampaign

Onze website maakt gebruik van ActiveCampaign, een derde partij die het verzenden van onze nieuwsbrieven afhandelt. ActiveCampaign zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet jou de ‘unsubscribe/afmelden’ link. Als jou hierop klikt zal jou geen e-mail meer van onze website ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd opgeslagen. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Active Campaign. De servers zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt worden in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign en hun doorgifte van gegevns naar de Verenigde Staten vind je hier (Engelstalig).

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Verklaring Mollie: “Partijen zijn in sommige gevallen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht een verwerkingsovereenkomst aan te gaan. Dit geldt alleen wanneer zij persoonsgegevens verwerken in opdracht van een andere partij.

Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst hier niet onder valt. Kleurkeuze en Mollie werken niet in opdracht van elkaar als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Kleurkeuze verwerkt geen gegevens in opdracht van Mollie, en Mollie verwerkt geen gegevens in opdracht van Kleurkeuze.

De gegevens die Mollie ontvangt, worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie ook opgenomen in de Privacyverklaring, welke u hier kunt lezen.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als jou een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Diepering administratiekantoor

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Diepering administratiekantoor. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Diepering administratiekantoor. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Diepering administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen Diepering administratiekantoor gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kleurkeuze op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jou cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jou aangeeft dat jou niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jou dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft jou als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jou zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jou de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. JOU heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jou vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Kleurkeuze. Als jou bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent jou van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Een marketingpartij waar wij mee werken en welke tevens cookies verzamelen is Facebook voor gerichte advertenties. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerkers zijn mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met deze verwerkers. Deze verwerkers kunnen deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Deze verwerkers gebruiken deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Facebook-diensten en producten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt jou echter altijd de meest recente versie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kan je contact met ons opnemen:

Kleurkeuze
Nicolaas Maesstraat 83 HS
1071PS Amsterdam
Nederland

T 020 4703755
M 06 12764138
E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken: Mirjam Bach